Regulamin

I Definicje - Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która współpracuje z powyższym Serwisem Internetowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.
3. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://ekotrojmiasto/, za pośrednictwem, którego Klient, Partner Biznesowy, może: zostać redaktorem serwisu, prowadzić swoją działalność społeczną, charytatywną, biznesową zgodnie z Planem Marketingowym, Programem Lojalnościowym, Programem Partnerskim oraz innymi programami współpracy z Serwisem Internetowym EKO TRÓJMIASTO będącymi częscią integralną realizowanych projektów przez Serwis Internetowy  pod egidą Fundacji Kopernik po jej zarejestrowaniu 
4. Abonament – świadczenie obejmujące okresowe udostępnienie do korzystania wybranych przez Klienta Produktów w Serwisie Internetowym na warunkach opisanych w Regulaminie i w Umowie sprzedaży.
5. Opłata rejestracyjna - Jednorazowa opłata zgodnie z cennikim 
6. Cennik - Określa wysokości opłat w Serwisie Internetowym Koszalin OK i Serwisach Partnerskich.
7. Produkty – artykuły, szablony stron, miejsca dedykowane odpowiednią szatą graficzną, banery reklamowe z krzekierowaniem na stronę Klienta tym samym udostępniane Klientowi w ramach wybranego Abonamentu na zasadzie „on-line” (tzn. bez osobnej instalacji na komputerze).
8. Plan Marketingowy - 
9. Program Lojalnościowy - 
10. Program Partnerski 
11. Zbióra Publiczna - Crowdfunding 
12. Eco Crowdfunding - 
13. Umowa o abonament – umowa zawierana pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego lub za pośrednictwem innych udostępnionych przez Właściciela Serwisu form sprzedaży na podstawie której Właściciel Serwisu zobowiązuje się udostępnić określone w niej Produkty Klientowi przez określony czas, na zasadach wynikających z Licencji, a Klient zobowiązuje się zapłacić uzgodnione wynagrodzenie na wskazane konto bankowe Właściciela Serwisu.
14. Opłata Jednorazowa - 
15. Serwis Partnerski - 
16. Licencja – zakres uprawnień do korzystania z Produktów w ramach Umowy o abonament określony w niniejszym Regulaminie.
17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).
18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
20. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu Internetowego. Użytkownik, który składa Zamówienie na Abonament nabywa status Klienta lub Redaktora Serwisu.
21. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego konta w Serwisie Internetowego.
22. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające do zawarcia Umowy o abonament, określające w szczególności rodzaj Abonamentu oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Serwisu.
23. Właściciel Serwisu: Piotr Koman, ul. Akacjowa 13, 75-684 Koszalin do czasu rejestracji Fundacji Kopernik przez własciwy Sąd i wpisania do Rejestru Sądowego. 
 
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego.
2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
4. Możliwość zawarcia Umowy o abonament w ramach Serwisu Internetowego przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy nie korzystają z Serwisu jako Konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego, zasady korzystania z usługi newslettera, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu Internetowego, zasady zawierania Umów o abonament w ramach Serwisu Internetowego, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady polityki ochrony danych osobowych.
6. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Serwisu Internetowego są następujące: Komputer z dostępem do Internetu; Dostęp do poczty elektronicznej; Usługa będzie działać poprawnie na systemie operacyjnym Windows z wykorzystaniem najnowszej wersji przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox.
7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
8. Podane w Serwisie Internetowym informacje o usługach w szczególności zamieszczone opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
9. Właściciel Serwisu dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw. Okres wyłączenia serwisu może być przewidziany do 24 godzin tym samym okres rozliczeń abonamentowych jest przedłużony o ten okres. 
 
III. Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego
 
1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu.
2. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu Internetowego i jego elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.
3. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie Internetowym indywidualnego konta Klienta poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym. Zarejestrowanie i utworzenie konta w Serwisie Internetowym jest warunkiem składania Zamówień i zawierania Umów o abonament.
4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu Internetowego, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko i nazwa działalności, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), nr NIP, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło,
w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych: firma, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), nr NIP, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Umowa na korzystanie z Serwisu Internetowego z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisu Internetowego zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie Internetowym. Właściciel Sklepu nie może rozwiązać umowy na korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób wskazany w niniejszym punkcie w okresie trwania Umowy o abonament.
7. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu Internetowego dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.
8. Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem Serwisu umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi wydawanego przez Właściciela Serwisu w formie elektronicznej newsletter’a. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Właściciela Serwisu. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
9. Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez
 
Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
- podał w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu Internetowego,
- dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
10. W przypadku pozbawienia prawa do korzystania z Serwisu Internetowego z przyczyn wskazanych w punkcie powyżej, Użytkownikowi nie przysługują żądne roszczenia w stosunku do Właściciela Sklepu, w szczególności roszczenia o zwrot kwoty zapłaconej tytułem Abonamentu. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.
11. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
- niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej,
- korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
- korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu.
12. Właściciel Serwisu Internetowego może w wybranym czasie organizować promocje lub konkursy dla wszystkich lub wybranych Użytkowników. Zasady takich promocji lub konkursów regulować będą odrębne regulaminy dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego.

 
IV. Procedura składania Zamówień i zawierania Umowy o abonament
 
1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego dokonać wyboru Produktu, które oznaczony są jako „dostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego. Użytkownik w szczególności powinien dokonać wyboru okresu obowiązywania Abonamentu z udostępnionych przez Właściciela Serwisu Internetowego wariantów.
2. Wybór zamawianych Produktów i Abonamentu jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
3. W trakcie procedury zamawiania – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów i/lub Abonamentu, w tym celu należy kierować sie wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawione wad Produkty są dostępne w Serwisie Internetowym. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W wypadku niemożności realizacji Zamówienia z przyczyn zależnych od Serwisu Internetowego w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Właściciel Serwisu informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część Zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej wpłacona przez Klienta na rachunek Serwisu Internetowego).
6. Chwilą zawarcia Umowy o abonament jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z Klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela Serwisu do odstąpienia od Umowy o abonament.
8. Składając Zamówienie Użytkownik potwierdza, że dokonując tego działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej i że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
9. Właściciel Serwisu może wedle własnego uznania przez okres czasu przez siebie ustalony udostępnić dane Produkty Użytkownikom Zarejestrowanym nieodpłatnie („Produkty Nieodpłatne”). Korzystanie z Produktów Nieodpłatnych może być uzależnione od udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie do Właściciela Serwisu informacji handlowej i/lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego. Korzystanie z Produktów Nieodpłatnych podlega zasadom Licencji opisanych w niniejszym Regulaminie.
 
V. Czas i sposób realizacji Zamówienia

1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest wpływ pełnej ceny za Abonament na rachunek bankowy Właściciela Serwisu za pośrednictwem jednej z możliwości dokonania płatności.
2. Realizacja Zamówienia odbywa się poprzez udostępnienie Produktów w ramach indywidualnego konta Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie Internetowym.
3. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby udostępnienia Produktów następowało nie później niż w terminie [3] dni roboczych od daty wpływ pełnej ceny za Abonament na rachunek bankowy Właściciela Serwisu za pośrednictwem jednej z możliwości dokonania płatności. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do wyżej podanego terminu.
 
VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Abonamentów podawane są w złotych polskich. Jeżeli nic innego nie wynika z oznaczenia ceny, cena podawana jest w wartości netto (tzn. bez podatku VAT, który zostanie doliczony do ceny).
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione Abonamenty wszystkie obsługiwane przez firmę:. (do uzupełnienia) ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), Tmobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.) Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
3. Klient zobowiązany jest zapłacić całość ceny za Zamówienie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Serwis Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Klient wyraża nieodwołalną zgodę na otrzymywanie faktur VAT na adres e-mail podany w danych indywidualnego konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego.
 
VII. Okres obowiązywania Umowy o abonament dotyczy kategorii: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela na stronie głównej serwisu 
1. Umowa na abonament zawierana jest na czas określony wskazany w Zamówieniu.
2. Właściciel Serwisu ma prawo rozwiązania Umowy o abonament ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
Użytkownik opóźnia się z uiszczeniem należnego Właścicielowi Serwisu wynagrodzenia lub jego części przez okres co najmniej 60 dni,
Użytkownik narusza zasady korzystania z Serwisu Internetowego lub Produktów określone w niniejszym Regulaminie, w tym zasady Licencji.
 
VIII. Dane osobowe
1. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas rejestracji w Serwisie Internetowym, przy składaniu Zamówień lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Właściciela Serwisu wyłącznie w celu realizacji Zamówień (w tym w celu ewentualnego nawiązania kontaktu z Użytkownikiem) oraz ewentualnie usługi newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził wolę otrzymywania newslettera.
2. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych towarów i usług własnych Właściciela Serwisu, a także partnerów Właściciela Serwisu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji Zamówienia złożonego w Serwisie Internetowym.
3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela Serwisu działającą jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik dysponuje prawem dostępu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzana i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego Zamówienia lub innych uprawnień przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Zamówienia lub, odpowiednio, założenia konta Użytkownika.
4. Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Właściciela Serwisu oraz podmiotów współpracujących z Właścicielem Serwisu na podany adres email informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana. Aktualna lista podmiotów współpracujących ze Serwisem, których informacja handlowa może być wysyłana na podstawie powyższej zgody znajduję się w Załączniku nr 2.
5. Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny (w tym SMS i MMS) ze strony Właściciela Serwisu na wskazany numer telefonu w szeroko rozumianych celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 
IX. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

1. Właściciel Serwisu oświadcza, że Serwis Internetowy i Produkty są stworzone i modernizowane wedle najlepszej wiedzy Właściciela Serwisu, z należytą starannością, tym niemniej Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego lub Produktów, lub wykorzystaniem danych zawartych w Serwisem Internetowym lub Produktach, lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego lub Produktów, niezależnie od przyczyny.
2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego lub Produktów, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymogów technicznych podanych w Regulaminie lub na stronach sSerwisu Internetowego.
3. Właściciel Serwisu dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie Internetowym i Produktach danych, tym niemniej Właściciel Serwisu nie gwarantuje aktualności ani poprawności takich danych. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność lub niepoprawność danych zawartych w Serwisie Internetowym lub Produktach i skutki korzystania z Serwisu Internetowego lub Produktów.
4. Niezależnie od innych postanowień Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub osoby trzecie korzyści.
5. Niezależnie od innych postanowień odpowiedzialność Właściciela Serwisu w stosunku do Użytkownika ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia faktycznie zapłaconego na rzecz Właściciela Serwisu przez takiego Użytkownika w ostatnich 3 miesiącach korzystania z Serwisu Internetowego.